Garanti Koşulları

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ürünlere göre aşağıdaki gibidir:

Paslanmaz Çelik Ürünler

-Fırça ve Ayna Yüzey Paslanmaz Çelik Ürünler- *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 10 yıl garanti

-Boyalı Yüzey Paslanmaz Çelik Ürünler- *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 5 yıl garanti

-Pvd Yüzey Paslanmaz Çelik Ürünler- *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 2 yıl garanti

Çelik Ürünler

Karbon Çelik ürünler – *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 5 yıl garanti

Alüminyum Ürünler – *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 5 yıl garanti

Aksesuarlar – *Kapalı Isıtıcılı Sistemlere takılmaları durumunda 2 yıl garanti

Elektrikli Ürünler – 2 yıl garanti

*KAPALI ISITMA SİSTEMİ: Suyun tesisat içinde (radyatör ve havlu ısıtıcı dahil), atmosferik etkilere maruz

kalmadan, kapalı çevrim olarak dolaştığı sistemdir.

** AÇIK GENLEŞME TANKLI ISITMA SİSTEMİ: Suyun tesisat içinde (radyatör ve havlu ısıtıcı dahil), açık

genleşme tankı vasıtasıyla, atmosferik etkilere maruz kalarak dolaştığı sistemdir. Açık genleşme tankları

tesisatta eksilen suyun tamamlanması ve artan basıncın dengelenmesi amacıyla kullanılır.

*** SIHHİ SICAK SU SİSTEMİ: Merkezi sistem ile dağıtılan sıcak suyun, evsel kullanımın yanı sıra radyatör ve havlupanları ısıtmak için de kullanıldığı açık sistemlerdir.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a)Sözleşmeden dönme,

b)Satış bedelinden indirim isteme,

c)Ücretsiz onarılmasını isteme,

d)Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketici tarafından malın kullanma kılavuzu dikkatli şekilde incelenmeli ve tüm kullanma talimatlarına eksiksiz şekilde uyulmalıdır. Malın tüketicinin ürünü kullanma kılavuzuna uygun şekilde kullanmaması, tesisat da dahil olmak üzere malın beklendiği şekilde çalışabilmesi için tüm koşulları hazırlamamış olması ve/veya tüketicinin hata, kusur ve ihmali sebebi ile malın arızalanması ve/veya zarar görmesi halleri garanti kapsamı dışındadır. Arızanın tüketicinin kusurundan ve malın kullanma kılavuzunda bildirilen şartlarla çalıştırılmamasından kaynaklanabilecek tüm zararlar garanti kapsamı dışında olmakla birlikte, tüketiciye aittir.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.